Singing Honeyeater ( Lichenostomus virescens forresti )